Het project Rupelmycorrhiza wil in de Rupelstreek een fijnmazig, versterkend netwerk in de strijd tegen intrafamiliaal geweld realiseren. Vandaar de naam Rupelmycorrhiza.

Er wordt ingezet op het versterken en gezond maken van mensen en relaties en op het doorbreken van geweldpatronen en van schuld-denken.

Het project zet in op het verhogen van kennis en expertise bij professionals met het oog op vroeg-detectie en vroeg-interventie.

Belangrijke professionele partners zijn politie, het Family Justice Center en het CAW. Door consequent data te verzamelen aan de hand van een risicotaxatie-instrument zal ook meer zicht verkregen worden op het vermoedelijk grote dark number. Voor plegers worden een laagdrempelig contactpunt en een peer-to-peer werking gestart, gericht op het verminderen en beheersen van het risico op herval.

Koppels krijgen ondersteuning om stressoorzaken van intrafamiliaal geweld beter te leren herkennen en te beheersen. In samenwerking met partners als bibliotheken en culturele centra wil het project intrafamiliaal geweld uit de taboesfeer halen bij het brede publiek. Meer info: 

  • Belinda Mestiaen, stafmedewerker regionaal sociaal beleid:    belinda.mestiaen@vlotter.be (0475 69 04 27)
  • Tim Van Camp, intergemeentelijke preventiemedewerker gezondheid:   tim.van.camp@vlotter.be (0489 84 43 41)