Disclaimer

Het gebruik van de website www.vlotter.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website wordt beheerd door   Vlotter cvba

Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom, info@vlotter.be).

Doel van de website

Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot relevante informatie. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact opnemen met Vlotter.

Gebruik van de website

Vlotter besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Vlotter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Vlotter de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Vlotter wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Vlotter spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Vlotter kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Vlotter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Vlotter beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Vlotter aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Bescherming van persoonsgegevens

Vlotter hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Vlotter geeft u daarbij volgende garanties:

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.

De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. Toestemming wordt gegeven door u in te schrijven op de nieuwsbrief.

U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.

Vlotter treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.  

Privacyverklaring Vlotter

Algemeen

Vlotter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy.

Daarom wordt zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens. Vlotter houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat:

●             uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn;

●             enkel die persoonsgegevens verwerkt worden die daarvoor minimaal nodig zijn;

●             uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd wordt als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

●             passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

●             geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

●             uw rechten omtrent uw persoonsgegevens door Vlotter gekend zijn;

●             Vlotter u zal wijzen op uw rechten en deze zal respecteren.

Vlotter is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, kan u ons contacteren:

Vlotter  cvba                                     

Col. Silvertopstraat 15 

2850 Boom      info@vlotter.be                                                                                 

Vlotter Facilities vzw

Tunnelweg 1b/2 2845 NIEL vervoer@vlotter.be

                    Vlotter Maakbedrijf vzw

  Industrieweg 1b/9         2850 BOOM

maakbedrijf@vlotter.be

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vlotter kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u

 • tewerkgesteld bent bij Vlotter
 • gebruik maakt van de diensten van Vlotter
 • deze zelf aan Vlotter hebt verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website) aan.

Vlotter kan volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen, verwerken:

 • voornaam en naam
 •  adresgegevens
 •  telefoonnummer/GSM nummer
 •  e-mailadres
 •  IP-adres             
 •  persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit     
 • rijksregisternummer
 •  identiteitskaartnummer
 •  rekeningnummer

Vlotter gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze ontvangen werden.

Waarom Vlotter gegevens nodig heeft

Uw persoonsgegevens worden door Vlotter verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 •                  informeren over het aanbod en de activiteiten van Vlotter
 •    deelnemen aan activiteiten van Vlotter
 •                  versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 •                  bekomen van subsidiëring door de overheid
 •    personeelsbeheer
 •                  klantenbeheer
 •                  voldoen aan wettelijke verplichtingen
 •                  uitvoeren van de contractuele opdracht/dienstverlening die Vlotter met u heeft

Uitwisselen van gegevens met derden

Vlotter kan uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Vlotter geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst werd afgesloten. Met deze partijen worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen.

Vlotter kan uw persoonsgegevens delen met derden indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bewaartermijn

Vlotter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden tot maximaal 8 jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Vlotter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek aan de website van Vlotter. Vlotter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Vlotter. De contactgegevens staan eerder in deze Privacyverklaring vermeld.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Vlotter of één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Vlotter te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Vlotter kan  u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij:

Vlotter cvba

Functionaris Gegevensbescherming    

Col. Silvertopstraat 15                                                                

2850 Boom                                                                                      

dpo@vlotter.be                                                                                           

Vlotter Facilities vzw

Functionaris Gegevensbescherming

Tunnelweg 1b/2

2845 Niel

dpo@vlotter.be

Vlotter Maakbedrijf vzw

Industrieweg 1b/9

2850 Boom

maakbedrijf@vlotter.be

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Vlotter kan zijn privacyverklaring wijzigen. Elke wijziging wordt aangekondigd op de website. Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 25 mei 2018. Alle versies van de privacyverklaring zullen in een archief worden opgeslagen.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Vlotter via het contactformulier.

Vlotter behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van Vlotter of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Vlotter of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Vlotter bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Vlotter wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Vlotter mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Vlotter de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken in Antwerpen - België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.