Artikel 1:  Alle door Vlotter vermelde prijzen zijn in Euro. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 2: Ingeval van niet tijdige betaling, beginnen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten te lopen  à rato de wettelijke interestvoet en zulks vanaf de vervaldatum van de factuur. Ingeval van laattijdige betaling zal de klant tevens, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn  gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 10,00 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding, naast en boven alle kosten verbonden aan een eventuele gerechtelijke invordering.

Artikel 3: Elke bestelling van diensten betekent de aanvaarding van huidige facturatievoorwaarden door de klant.

Artikel 4: Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de eisbaarheid mee van alle nog niet vervallen facturen.

Artikel 5: Vlotter is tevens gerechtigd de levering van goederen en diensten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur.

Artikel 6: Betwistingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen vanaf factuurdatum toe te komen bij de facturatiedienst van Vlotter  via email naar facturatie.thuiszorg@vlotter.be of per aangetekende zending naar Vlotter Colonel Silvertopstraat 15te 2850 Boom.

Artikel 7: Elk geschil zal definitief worden beslecht door het Vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vlotter  gelegen is.