Artikel 1: Definities

“Algemene voorwaarden” betekent dit document, getiteld “Algemene Voorwaarden Vlotter Facilities VZW”;  

“Diensten” betekent de diensten die in het kader van de uitlening van materiaal door Vlotter Facilities VZW zullen worden geleverd; 

“Klant” betekent elk lokaal bestuur dat een lidmaatschap heeft afgesloten met Vlotter Facilities VZW voor de ontlening van materiaal, evenals elke vereniging van een aangesloten bestuur, bedrijven en partners van Vlotter Facilities VZW. Particulieren worden uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen geen gebruik maken van de uitleendienst van Vlotter Facilities VZW;

“Partijen” betekent Vlotter Facilities VZW en de klant;

“Overeenkomst” betekent het document met als titel “orderbevestiging”;

Artikel 2: Toepassingsgebied

2.1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en factuur met betrekking tot het uitlenen en ter beschikking stellen door Vlotter Facilities VZW van materiaal en goederen uit haar webshop (hierna “het materiaal”) aan de klant.

2.2.Door het indienen van een aanvraag tot ontlening op de webshop van Vlotter facilities VZW, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en erkent hij deze formeel en integraal te hebben goedgekeurd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.De klant kan het materiaal enkel ontlenen via de webshop van Vlotter Facilities VZW.

3.2.Elke aanvraag tot ontlening dient minimum 7 kalenderdagen voorafgaandelijk aan de uitlening door de klant ingediend te worden via de webshop van Vlotter Facilities VZW.

3.3.De overeenkomst tussen Vlotter Facilities VZW en de Klant komt pas tot stand na  uitdrukkelijk akkoord van Vlotter Facilities VZW met de ontlening. De klant ontvangt hiertoe per e-mail een orderbevestiging van Vlotter Facilities VZW.

Artikel 4: Wijzigingen

4.1.Wijzigingen aan de overeenkomst kunnen slechts doorgevoerd worden mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring door beide partijen.

Artikel 5: Gebruik van het materiaal

5.1.Het materiaal is en blijft ten allen tijde exclusief eigendom van Vlotter Facilities VZW. Het is de klant verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Vlotter Facilities VZW, het materiaal te verhuren, uit te lenen, in pand te geven, te verduisteren, te manipuleren of onder welk ander beding dan ook aan derden te overhandigen.

5.2.Het is eveneens verboden het materiaal te verplaatsen naar een andere locatie dan deze vermeld in de overeenkomst.

5.3.De klant zal het materiaal beheren zoals een goed huisvader en ervan gebruik maken volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzingen en/of instructies van Vlotter Facilities VZW.

5.4.De klant verklaart de nodige gebruiksaanwijzingen en/of instructies ontvangen te hebben van Vlotter Facilities VZW.

Artikel 6: Verbintenissen van de klant

6.1.De klant verbindt zich ertoe alle relevante en noodzakelijke informatie voor een goede uitvoering van de overeenkomst mede te delen aan Vlotter Facilities VZW.

6.2.De klant dient bij de aanvraag tot ontlening het correcte leveringsadres aan Vlotter Facilities VZW door te geven. Indien na totstandkoming van de overeenkomst het leveringsadres door de klant gewijzigd wordt, heeft Vlotter Facilities VZW het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, zonder dat zij hiertoe enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de klant.

6.3.De klant geeft bij reservering aan tussen welke uren de levering en ophaling van het materiaal kan gebeuren. De klant zorgt ervoor dat tijdens deze uren steeds een door haar aangestelde persoon aanwezig is op de locatie.

6.4.De klant zorgt ervoor dat de nodige nutsvoorzieningen voor het plaatsen van het materiaal aanwezig zijn. Hij staat ook in voor de kosten van de benodigde elektriciteit en/of water. De klant voorziet tevens de nodige toegang tot het terrein en de nodige vrije ruimte op het terrein voor de plaatsing van het materiaal.

Artikel 7: Verbintenissen van Vlotter Facilities VZW

7.1. Vlotter Facilities VZW verbindt zich ertoe de overeenkomst uit te voeren conform de ontleningsmodaliteiten.

7.2.Alle leveringen en ophalingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag telkens tussen 8u en 16u. Vlotter Facilities VZW zal alle redelijke maatregelen nemen om het materiaal tussen de door de klant gevraagde uren te leveren/op te halen. Het niet respecteren van deze uurregeling geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Artikel 8: Staat van het materiaal

8.1.Het materiaal wordt in goede staat, werkend en schoon ter beschikking gesteld van de klant. De klant erkent de goede staat en werking van het materiaal door aftekening van de leveringsbon. Eventuele gebreken aan het materiaal worden door Vlotter Facilities VZW vermeld op de leveringsbon.

8.2.De klant dient het materiaal in dezelfde staat terug te geven aan Vlotter Facilities VZW. Bij ophaling wordt het materiaal gecontroleerd door Vlotter Facilities VZW in aanwezigheid van de klant. Er wordt een ophalingsbon ondertekend, waarop alle gebreken van het materiaal worden vermeld. 

Artikel 9: Vergunningen en taksen

9.1.De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vergunningen. De klant neemt de eventuele heffingen en/of taksen die kunnen worden opgelegd met betrekking tot het gebruik van het materiaal op zich. Evenzo zal elke heffing die dienaangaande aan Vlotter Facilities VZW wordt opgelegd integraal door de klant aan Vlotter Facilities VZW worden vergoed.

Artikel 10: Facturatie

10.1. Alle door Vlotter Facilities VZW vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

10.2. Ingeval van niet tijdige betaling, beginnen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten te lopen  à rato de wettelijke interestvoet en zulks vanaf de vervaldatum van de factuur. Ingeval van laattijdige betaling zal de klant tevens, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn  gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 10,00 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding, naast en boven alle kosten verbonden aan een eventuele gerechtelijke invordering.

10.3.Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de eisbaarheid mee van alle nog niet vervallen facturen.

10.4. Vlotter Facilities VZW is tevens gerechtigd de levering van goederen en diensten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur.

10.5. Betwistingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen vanaf factuurdatum toe te komen bij de facturatiedienst van Vlotter Facilities VZW via email naar facturatie.facilities@vlotter.be.

Artikel 11: Schade/verlies/ontvreemding van het materiaal

11.1.Vanaf moment van in ontvangstname van het materiaal is de klant aansprakelijk voor alle schade aan of ontvreemding van het materiaal, te wijten aan welke oorzaak dan ook.

11.2.Iedere schade, vernieling, gebrek of tekort aan het materiaal zal als meerkost gefactureerd worden. De meerkost zal minstens bestaan uit een forfaitaire administratieve kost ten bedrage van 100,00 EUR, vermeerderd met de effectieve herstellings- en/of vervangingskosten.

Artikel 12: Annulering en verbreking

12.1.De klant kan de overeenkomst kosteloos annuleren tot 7 kalenderdagen voor de levering.

12.2.Indien deze minimumtermijn voor annulering wordt overschreden of de overeenkomst geen uitwerking kan hebben door toedoen of nalaten van de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan Vlotter Facilities VZW ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de overeenkomst.

12.3.Partijen hebben het recht om de overeenkomst ten allen tijde kosteloos en zonder schadevergoeding te annuleren indien door overmacht of abnormale weersomstandigheden de normale uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt of een gevaar zou kunnen inhouden.

Artikel 13: Verwerking persoonsgegevens

13.1.De persoonsgegevens van de Klant worden in het klantenbestand van Vlotter Facilities VZW opgenomen en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het klantenbeheer en de uitvoering van deze overeenkomst.

13.2.Deze persoonsgegevens zullen enkel en alleen worden aangewend door Vlotter Facilities VZW en niet aan derden worden doorgegeven of ter beschikking gesteld, geheel of gedeeltelijk, mondeling of schriftelijk, tenzij aan diens aangestelden of medewerkers die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst.

13.3.Door deze bepalingen te aanvaarden, stemt de Klant in met het gebruik van de gegevens overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden.

13.4.De Klant kan zijn recht van toegang tot, verbetering of vernietiging van deze gegevens kosteloos uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: Vlotter Facilities VZW, Tunnelweg 1 te 2845 Niel.

13.5.De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn of haar log-in gegevens en paswoord voor het gebruik van de webshop van Vlotter Facilities VZW.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1.Behoudens grove schuld en/of opzet aan de zijde van Vlotter Facilities VZW kan worden aangetoond, zal Vlotter Facilities VZW in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele ongevallen en/of schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard ook, opgelopen door de klant zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren als goederen. Evenmin is Vlotter Facilities VZW aansprakelijk voor gevolgschade, verlies van inkomsten of gederfde winst.

15.2.De Klant is gehouden Vlotter Facilities VZW te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Vlotter Facilities VZW in deze voorwaarden in de verhouding met de Klant is uitgesloten.

Artikel 16: Splitsbaarheid

16.1.Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden beperkt zich tot die bepaling en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten.

16.2.In een dergelijk geval zullen de partijen ernaar streven om de nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 17: Geschillenbeslechting

17.1.Partijen zullen zich steeds inspannen om eventuele betwistingen minnelijk te regelen. Een geschillenbeslechting doet in geen geval afbreuk aan de verplichtingen om de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen de Partijen.

Artikel 18: Toepasselijk recht

18.1.Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

18.2.Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze overeenkomst zal definitief worden beslecht door het Vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Vlotter Facilities VZW gelegen is.