Artikel 1: Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden

Iedere opdracht is uitsluitend onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Vlotter Maakbedrijf vzw hierna Vlotter Maakbedrijf genoemd, ongeacht de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en alle clausules erin vervat te aanvaarden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke in België ontstane verkoopovereenkomst in hoofde van Vlotter Maakbedrijf. Vlotter Maakbedrijf behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op reeds bestaande overeenkomsten blijven echter de algemene voorwaarden geldig die van toepassing waren op het moment dat de verkoopovereenkomst tot stand kwam.

Elke bestelling betekent dat de opdrachtgever zich ondubbelzinnig akkoord verklaard met de algemene verkoopsvoorwaarden van Vlotter Maakbedrijf.

Artikel 2: Betaling, termijnen en klachten

Alle facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk mits bijzondere schriftelijke toestemming vanwege Vlotter Maakbedrijf.

Facturen worden steeds digitaal verstuurd. Indien de klant een papieren factuur wenst te ontvangen, dient hij dit te melden aan de facturatiedienst van Vlotter Maakbedrijf via e-mail (facturatie.maakbedrijf@vlotter.be) en zal de klant hiervoor een meerkost van 7,50 EUR excl. BTW verschuldigd zijn.

Ingeval van niet tijdige betaling, beginnen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten te lopen à rato de wettelijke interestvoet en zulks vanaf de vervaldatum van de factuur. Ingeval van laattijdige betaling zal de klant tevens, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding, naast en boven alle kosten verbonden aan een eventuele gerechtelijke invordering. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de eisbaarheid mee van alle nog niet vervallen facturen.

Vlotter Maakbedrijf is tevens gerechtigd de levering van goederen en diensten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten, ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur.

Betwistingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum toe te komen bij de facturatiedienst van Vlotter Maakbedrijf via email (facturatie.maakbedrijf@vlotter.be). Klachten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten dienen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na levering per aangetekend schrijven bij Vlotter Maakbedrijf toe te komen.

Artikel 3: Levering van goederen, eigendomsoverdracht en termijnen

De geleverde goederen blijven eigendom van Vlotter Maakbedrijf  tot volledige betaling van de hoofdsom vermeerderd met eventuele kosten, schadevergoedingen en interesten. De levering gebeurt voor rekening en op risico van de opdrachtgever, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren. De opdrachtgever is verplicht om de toepasselijke regelgeving met betrekking tot transport en vervoer na te leven. Vlotter Maakbedrijf draagt op geen enkel moment de eindverantwoordelijkheid.

De vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Overschrijding van leveringstermijnen kan in geen geval aanzien worden als reden om de verkoopovereenkomst te verbreken.  De overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijnen kan nooit aanzien worden als tekortkoming of contractbreuk in hoofde van Vlotter Maakbedrijf, noch aanleiding geven tot enige bijkomende vordering of schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Alle goederen die zich in de werk- en opslagplaatsen van Vlotter maakbedrijf bevinden, ter bewerking of in bruikleen gegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.

De opdrachtgever dient deze goederen zelf te verzekeren tegen brand-, storm-, water-, sneeuwschade, schade door overstroming en schade door diefstal zonder dat Vlotter Maakbedrijf gehouden is tot het nemen van verzekeringen ten aanzien van deze goederen.

Vlotter Maakbedrijf is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade aan de ter bewerking of in bruikleen gegeven goederen die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een zware fout in hoofde van Vlotter Maakbedrijf in de uitvoering van de verplichtingen verbonden aan de verkoopovereenkomst tussen Vlotter Maakbedrijf en de opdrachtgever.

Elke vorm van gevolgschade en indirecte schade zijn van vergoeding uitgesloten.

Hieronder wordt verstaan*:

Bedrijfsschade

Schade aan derden                                                    

Schade aan goederen van derden                             

Schade wegens waardevermindering                       

Immateriële schade

Gederfd genot

Gederfde winst

Lading-schade

Persoonlijke schade

 

*Deze opsomming is louter indicatief en niet exhaustief.

Voor zover Vlotter Maakbedrijf uit hoofde van de algemene verkoopsvoorwaarden gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Vlotter Maakbedrijf verzekerd is of redelijkerwijs had verzekerd moeten zijn. Er kan nooit een bedrag voor vergoeding in aanmerking komen dat hoger is dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag.

De opdrachtgever vrijwaart Vlotter Maakbedrijf tegen alle aanspraken van derden.

Iedere andere vordering van schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 5: Opslag van goederen

Indien goederen na afwerking langer dan 30 kalenderdagen in de werk- en opslagplaatsen van Vlotter Maakbedrijf blijven staan zal een billijke huurprijs per gebruikte vierkante meter aan opslagruimte worden aangerekend per begonnen maand.

Artikel 6: Onderaanneming

Vlotter Maakbedrijf behoudt zich het recht, om in het kader van de optimale uitvoering van de opdracht, beroep te doen op externe partners.

Artikel 7: Confidentialiteit en geheimhouding

Vlotter Maakbedrijf verbindt zich ertoe om de informatie aangeleverd door de opdrachtgever met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid te behandelen. De opdrachtgever kan deze geheimhouding eventueel uitschakelen met een schriftelijk verzoek.

Artikel 8: Goede trouw

Vlotter Maakbedrijf verbindt zich ertoe om de taak van de opdrachtgever te goeder trouw en met de meest mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. De opdrachtgever is verplicht om op regelmatige tijdstippen accurate informatie omtrent de opdracht aan Vlotter Maakbedrijf te verschaffen.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen is steeds het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Mechelen bevoegd.