In juli dit jaar schreef minister van Samenleven Bart Somers samen met het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) een projectoproep uit voor lokale besturen om buddy- of andere projecten ter bevordering van sociale netwerking voornieuwkomers op poten te zetten. De geselecteerde projecten verspreid over 55 gemeenten ontvangen in samen meer dan één miljoen euro. Daartoe behoort ook ‘Thuiskomen in je buurt’ dat 40.000 euro ontvangt.

Het initiatief om dit intergemeentelijk project op te zetten kwam er onder impuls van de gemeente  Aartselaar dat in het recente verleden deelnam aan het BAM project voor inburgeraars . Aartselaar heeft succesvolle elementen van dit project kunnen verduurzamen in hun werking en  wil deze expertise graag delen met de buurtgemeenten. Vlotter neemt als intergemeentelijk samenwerkingsverband de coördinatie in handen.

‘Thuiskomen in je buurt’ is een proeftuin waarbinnen de 5 gemeenten en Vlotter een structuur opzetten die over de grenzen van de gemeenten heen wil nadenken en experimenteren met manieren om duurzame netwerken en effectieve participatie van inburgeraars in de gemeente te bewerkstelligen. Enerzijds zal de proeftuin voortbouwen op reeds bestaande werkingen met nieuwkomers, zoals ‘Babbelplus’ in Aartselaar en andere activiteiten in buurthuizen in de regio. De gemeenten willen hun verschillende ervaringen en expertises met elkaar delen in een inspiratiegroep en ook met innovatieve methodes experimenteren om nieuwkomers nog actiever te betrekken in hun gemeente. Het Agentschap Inburgering en Integratie en Vormingplus zijn hierbij onmisbare partners en zij zullen ook hun expertise en ervaring delen in dit project. Ook zullen andere lokale actoren die werken met nieuwkomers betrokken worden.

Bart Somers: “Ik ben blij dat Aartselaar en de Rupelstreek mee op de kar gesprongen zijn. We mogen het belang van dit project niet onderschatten. Een sociaal netwerk is enorm belangrijk. Iemand kennen die je aan een job kan helpen. Iemand kennen waarmee je de Nederlandse taal kan oefenen. Iemand kennen die je uitlegt waarom het belangrijk is om naar het oudercontact te gaan”.  Wanneer iemand met migratieroots één persoon kent buiten zijn eigen etnisch-culturele kring, verdubbelen zijn kansen om naar het hoger onderwijs te gaan.”